Gruppchef för form, bild, ljud & språkvård, nationell kommunikation, KA

Arbetsgivare: Polismyndigheten
Var: Nacka
Tjänst: Informationschef/Kommunikationschef
Yrkeskategori: Informations-, kommunikations- och PR-chefer
Publicerad: 2019-01-28
Sista ansökningsdag: 2019-02-07
Anställningstyp: Heltid
Anställningslängd: Tillsvidare

Arbetsplatsbeskrivning

Gruppen för bild, ljud, form och språkvård består av totalt elva personer: fem formgivare, en person som arbetar med språkvård inom myndigheten, en fotograf samt tre webbredaktörer med specialistkunskap inom film. Utöver detta ingår också en ytterligare funktion i gruppen som bland annat ansvarar för intern service

Ansvarsområden inom gruppen

. Framtagande av olika former av grafiskt material, externt och internt till olika avdelningar inom myndigheten samt till vårt polismuséum. Gruppen ansvarar också för produktion av rörlig media/film, ljud exempelvis i form av podd, samt foto.

. Språkvård inom myndigheten.

. Grafisk formgivning av tidningen Svensk Polis och tidningen Kriminalteknik.

. Vårda riktlinjerna för polisens grafiska profil, där uppföljning och rådgivning i tillämpningen ingår. I detta ingår även att besvara frågor kring hur polisens logotyp får användas.

. Hantera kontakter med produktionsbyråer och tryckerier för produktion av informationsmaterial.

. I gruppen finns också en tjänst som hanterar inom enheten förekommande intern service, där bland annat hantering av olika behörigheter och beställningar och hantering av utställningsmaterial ingår idag
.
. Gruppen ansvarar också för att driva nätverk samt vissa utbildningsinsatser inom ramen för de olika ansvarsområdena.

Fokus och utmaningar den första tiden

. Att skapa engagemang och delaktighet i arbetsgruppen. Att bygga en positiv kultur som i hög utstäckning bygger på ett gemensamt ansvar för gruppens och enhetens gemensamma leveranser.

. Att koordinera och planera för så väl uppdrag som ska vara klara på kort tid parallellt med det långsiktiga strategiska utvecklingsarbetet. Det ställer krav på att kunna hantera myndighetens krav på hög service,
snabb återkoppling och hög kvalitet i leveranserna. Att kunna bistå med prioriteringar och planering i ledningen av gruppens medarbetare är därför av största vikt för att lyckas i rollen.

. Att bidra till att stärka polisen som en attraktiv arbetsgivare.

Arbetsbeskrivning


Som chef inom nationell kommunikation för form, bild, ljud & språkvård, Kommunikationsavdelningen Stockholm

ska du
. inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs

. tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete

. ingå i enhetens ledningsgrupp där gruppchefen samverkar med enhetschef och enhetens övriga tre
gruppchefer för att bidra till enhetens utveckling och leveranser

. ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare

. ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar

. företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

är du
. verksamhetsansvarig - genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter

. arbetsgivare - du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa

. ledare - utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

. Du minst ett års erfarenhet av att ha arbetat som chef inom kommunikation

. högskoleutbildning inom medie- och kommunikationsvetenskap eller likvärdig utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig

. erfarenhet av arbete med så väl intern som extern kommunikation - företrädesvis inom verksamheter med stor extern samhällspåverkan

. erfarenhet av att arbeta i komplexa sammanhang och miljöer, med flera uppdragsgivare och intressenter.

. mycket god vana av att leda kommunikationsinsatser, där flera olika kompetenser inom kommunikationsområdet är involverade och samverkar

. erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten

Meriterande

. erfarenhet av att ansvara för grafisk profil och varumärke

besitter du

. förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten

. förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang

. förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter

. förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv

. förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten

. förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Se hela kravprofilen phär

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av Annika Ferm Ormos, tfn 070-345 07 90. Information om rekryteringsprocessen lämnas av HR-konsult Charlotte Ryrberg, tfn 010-563 64 31.

Ansökan

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är att du som kandidat samtycker till sådan behandling som en del av ansökan till tjänsten, där du som kandidat väljer vilken typ av personuppgifter som delas med Polismyndigheten i detta avseende. Observera att du som kandidat är berättigad att när som helst dra tillbaka det nämnda samtycket genom att kontakta Polismyndigheten.

Dina personuppgifter behandlas hos oss under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen, dock längst två år. Du som kandidat kan när som helst kontakta Polismyndigheten för att utöva rätten att få tillgång till, korrigera eller radera personuppgifter. Även för att begränsa eller invända mot behandlingen av din data samt rätten till dataportabilitet. Dessutom har du som kandidat rätt att lämna ett klagomål till dataskyddsmyndigheterna när det gäller behandling av dina personuppgifter.

De personer som har tillgång till personuppgifterna är rekryterande chef samt HR-konsulter hos Polismyndigheten. Har du frågor kring integritet, kontakta Polismyndigheten för ytterligare information. Mer information finns på www.polisen.se/personuppgifter/rattigheter

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev. Ansökan skickas till jobb.na@polisen.se eller till adressen: Polismyndigheten, registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm. Märk din ansökan med dnr. A010.365/2019 i mailets ärendemening.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan via papperspost.

Ny på jobbet från Branschaktuellt